Pravidla

Pravidla hry

Všechny body pravidel se vztahují na veškeré světy (servery, mapy) hry Lageon, provozované na všech doménách provozovatele.

Registrací do hry vyjadřuje uživatel souhlas s těmito pravidly.

Je zakázáno používání jmen značících příšlušnost k Lageon týmu. (Admin, Administrátor, GO, Game operátor)

V případě porušení pravidla nebo pravidel je provozovatel oprávněn příslušný(é) účty zablokovat na dobu až 365 dní, pokud není uvedeno u příslušných bodů jinak.


1. Multi-účty

- každý hráč má povoleno využívat pouze jeden účet na každém světě (serveru, mapě)

- v případě porušení tohoto pravidla je provozovatel oprávněn zablokovat účet až na dobu 365 dní

- dokazování, že nejde o multiúčet je na straně hráče

- zablokovaný účet, na který se uživatel nepřihlásí 14 dní a neřeší blokaci na supportu je společnost oprávněna smazat

2. Využívání účtu

- každý účet je určen pouze pro spravování jednoho hráče

- není dovoleno zastupovaní nebo hraní na jiném učtu
- není povolena výměna účtu nebo jiné jeho předání
- sdílení informací o účtu je přísně zakázáno, týká se to zejména přihlašovacích údajů včetně registračního emailu, provozovatel nezodpovídá za případné škody způsobené sdílením informací ohledně herního účtu
- při neaktivitě účtu delší než 30 dnů, je společnost oprávněna účet smazat
- při neaktivitě účtu ihned po registraci (0 bodů), je společnost oprávněna účet smazat po 7 dnech od registrace

3. Zneužívání účtu

- není povolen pronájem nebo prodej účtu, ani přenechání za jakékoliv jiné protiplnění, všechny účty jsou ve vlastnictví provozovatele

- záměrné zneužívání herních chyb pro vlastní prospěch nebo jejich nenahlášení je zakázáno
- navádění hráčů ke zneužívání chyb je zakázáno
- porušení tohoto pravidla se uživatel vystavuje možnosti zablokování účtu ze strany provozovatele na odpovídající dobu, nejméně na dobu 14 dní

4. Scriptování

- používat jakýkoliv program jako rozhraní mezi hráčem a herním účtem je zakázáno, jakákoliv jiná forma automaticky generovaných informací pro zvýhodnění jednoho nebo více hráčů je také zakázaná

- je zakázáno používat především (a nejen) tyto prostředky : makra, boti

5. Sdílení internetového připojení

- aby se zabránilo neoprávněným zablokováním herních účtů, je nezbytné informovat support o sdílení internetového připojení, jakmile dva nebo více herních účtů je hráno z jednoho samostatného internetového připojení

- více hráčů na stejné IP adrese nebo steném PC (škola, univerzita, ubytovna, rodina, byty...) musí prokázat, že herní účty jsou hrány rozdílnými hráči
- také je zakázána mezi takovými účty jakákoliv forma kooperace, kdy by jeden účet získal neoprávněný prospěch
- nelze také tyto účty využívat ke spolupráci a společným nebo následným útokům na jiný herní účet ve hře

6. Spam, neetické chování

- jakékoliv zneužívání herní pošty, chatu nebo všech fór ve hře k jiným účelům, které nesouvisí s hraním hry, je zakázáno

- urážlivé, hanlivé nebo jakýmkoliv způsobem nemorální zprávy jsou zakázané a jsou odpovídajícím způsobem trestány
- politické, rasistické, pornografické nebo jinak nezákonné projevy jsou přísně zakázány a za porušení hrozí permanentní zablokování účtu

7. Zrušení nebo zmírnění trestu

- opatření přijatá v souvislosti s porušením pravidel nebo VOP, mohou být zrušena nebo zmírněna pouze se souhlasem hlavního Game operátora, ovšem pouze u malých přestupků

- hlavní Game operátor má oprávnění předat informace v případě dalšího nebo nepřetržitého porušování pravidel a VOP, tyto informace mohou vést ke kompletnímu zablokovaní dané IP a nemožnosti dále se účastnit hraní
- všechny tresty v souvislosti s porušením pravidel se řeší zásadně přes support, není povoleno toto řešit n a fóru nebo poštou

8. Veřejné obchodní podmínky (VOP)

- tato pravidla jsou doplňkem veřejných obchodních podmínek, které musí být dodrženy vždy


9. Závěrečná ustanovení

- pokud některé části nebo jednotlivé formulace tohoto textu nejsou správné, neplatné nebo neúplné, tak zbývající části dokumentu budou nedotčeny ve svém obsahu a platnosti